Медитација – човек-совршенството во Бог-исполнувањето

meditacija